fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informuję, że Administratorem Pani/a danych osobowych jest Magdalena Plewa, ul. Łowicka 3/4, 59-220 Legnica, tel. 604 589 075.

MPL MEDIA BRAND Magdalena Plewa staje się administratorem danych osobowych klienta przekazanych bezpośrednio przez klienta. Jest to co najmniej: imię nazwisko, adres email oraz telefon.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest realizacja usługi sesji fotograficznej, a jej wykonanie bez danych osobowych Klienta jest niemożliwe. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy.

Państwa dane przetwarzam w następujących celach:

1. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym zapewnienia poprawnej jakości usługi, przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;

2. wykonania ciążących obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO),  np. wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielenia odpowiedzi na reklamację przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dokumenty, oraz w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków.

3. Jako Administrator mam prawo korzystać z podwykonawców (drukarnie, aplikacje do wyboru zdjęć, itd.), z którymi zostaną zawarte odpowiednie umowy.

4. Dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji drogą elektroniczną, przez portal społecznościowy instagram/ facebook, lub telefoniczną odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne.

5. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.

6. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją sesji będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zlecenia po czym dane podlegające archiwizacji  będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat.

7. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych oraz publikacja zdjęć objęte oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a. przetwarzane zgodnie z prawem,

b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dane przechowywane są na zaszyfrowanym komputerze, a wersje papierowe w miejscu, do którego nie mają dostępu osoby trzecie.

  • Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  • Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnienie osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

1. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu sesji firmy Ewa Sulka Fotografia, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

TAGI: fotograf na Chrzest Legnica, fotograf na Komunię Legnica, fotografia rodzinna, fotografia dziecięca, fotografia noworodkowa, sesja noworodkowa, sesja ciążowa, sesja dziecięca, sesja rodzinna, Lubin, Jawor, Chojnów, Głogów, Polkowice, Złotoryja, Wałbrzych.